a
天山遯   乾金二世卦 天山遯   乾金二世卦

遯卦象體:

山高欲迫近天,但天更高而遠之。山勢高峻,好似與天相接,但攀登山頂看天時,卻仍與在地看天一般高。又乾為父,艮為少男,老父退而少男繼承。陽爻君子,陰爻小人,小人得勢,君子需即時隱退。

又初爻二爻兩陰爻為陰邪小人,小人朋比為奸,故惡勢力一再增長。君子應有貞固之操守,潔身引退,勿為邪小利用也,故日遯。

六月卦 春吉 夏凶 秋平 冬凶

評曰:貴人隱山之象,鑿井無泉之意。

卦意判斷:

此卦上卦為天,下卦為山,山下視之有如逼天,但天高山仍不得近之。遯者,遁也、退也。故得此卦時,凡事宜退不宜進。對於住所有辛苦、多疑思而不定之情況,為諸事皆有差錯不順遂之卦象。

凡事一見如似有所成就,卻皆不協調而有損失、困惑。然而,此卦有先惡後通達之意,故艱難之時得此卦者,為艱難即將消散之吉兆。故此卦若是隱退之君予為吉,不守操節之小人為凶。若不堅持貞固之操守,必受小人之害也。求財望事有礙難成。
斷之婚姻難合,若成也破。

卦象參考:

得此卦者,真可謂吃得苦中苦,方為人上人,故君子者,必遁守之,凡事雖不順遂,宜安然處之,等待時勢,可造英才吉運。得此卦者,若不知退守之道,冒然進取,必受小人利用,定有所損失。

但此卦若於隱退之正人君子得之,則將為一掃陰霾、撥雲見日之吉象。

【總結批論】

遯:表退守、退步之意。主凶象。一切事項均需停止下來,因其中可能有小人、或障礙、陰謀在破壞中。退另有表示退步之意,功課、事業,均不再如同往常般的好成績了!

【應用】

運勢:小人道長,君子須遠離小人,諸事宜守。艮者,止也,言行事物要謹慎,才能得安而運泰。若遇小人之害,見陷於是非之地,勿管閒事,識時務為俊傑。
愛情:落花有意,流水無情,適時地另外選擇其它對象吧!
家運:須多積德行善,可得安祥。若常起爭端則衰運,且有別離、離婚之象。若曾數經波折之君子,歷盡滄桑,則有先惡後吉之運。
胎孕:男兒,產母有難,或有母子不安、不全之凶象。
子女:兒女體質虛弱,或有小產之虞,有親子不和之象。
週轉:不成,有礙。
買賣:宜守,不能大事進取,否則失敗。
疾病:嚴重。所患者為經絡血行不良,袖經系統之麻痺、疼痛,或手骨、頭疼之症,常病也。
等人:遁,藏也。不能來。
尋人:下落不明,為家庭之事而離鄉背井,尋也難覓。
失物:已落人他人手中,難尋得。
旅行:不利。莫去為安。尤其山路有險。
考試:不理想。
改行:不得時,開業不利。
訟詞糾紛:有一方因逃移而去,是非真假無須論斷,爭之不利,宜罷手。

求事求職:須待時機。
回到最前