a
水山蹇  兌金四世卦 水山蹇  兌金四世卦

第三十九卦 蹇卦  艮下坎上 克難匡時之道
「經文卦意」蹇:利西南,不利東北。利見大人,貞吉。

【翼傳注釋】
《彖》曰:蹇,難也,險在前也。見險而能止,知矣哉!蹇利西南,往得中也。不利東北,其道窮也。利見大人,往有功也。當位貞吉,以正邦也。蹇之時用大矣哉! 
《象》曰:山上有水,蹇。君子以反身修德。
《序卦傳》:「蹇者,難也。」蹇,以示艱難險阻而不行之象。

【爻辭原文】
初六:往蹇,來譽。
《象》曰:往蹇來譽,宜待也。
六二:王臣蹇蹇,匪躬之故。
《象》曰:王臣蹇蹇,終旡尤也。
九三:往蹇來反。
《象》曰:往蹇來反,內喜之也。
六四:往蹇來連。
《象》曰:往蹇來連,當位實也。
九五:大蹇朋來。
《象》曰:大蹇朋來,以中節也。
上六:往蹇來碩,吉。利見大人。
《象》曰:往蹇來碩,志在內也。利見大人,以從貴也。

『卦意批註簡述』
山上有水結冰,行走很困難的卦象。所以在蹇難的時後,宜反求諸身忍耐堅持,修養德行才能有機會度過此一艱難。
蹇者,跛也、寒足難行,為氣運不通但不得不行的現象。所以得此卦時,不論貴賤貧富,均有身心憂苦、計畫都處於落空、所有依賴都來相違背,陷入困境的憂慮。

【爻辭〔動爻應用解說〕】
《初爻》 因為太關心於結局,而忽略過程中的發展。心裏焦急,行動卻無法配合。事業開張、轉業都是凶象。逞強的結果會掉入泥沼裏而動身不得。
《二爻》 要知道前途困難重重,精神上和肉體上的負擔都很重。旅行、出發、遷移、增改建、等避免為宜。
《三爻》 一些瑣碎的小事情有成就,但計畫大事則不成。凡事應該要先求取內部意見的一致,切忌獨斷專行。多方吸取部屬的建議以備將來的發展。
《四爻》 嚴苛的磨練和考驗即將過去。你的構想或計畫如能獲得上司的贊同,前途就有光明。為了達成此一目的,要切實把握發表自己意見的良機。
《五爻》 煩惱的事已經有了解決的眉目,心情可以稍微放開朗了。至今不可奢望的事,也可以去嘗試一下,雖然短期內難以達成目標,但假以時日必能有所成就。參考朋友的意見也是良策。

《上爻》 苦勞的付出已得到報償。以前努力不懈的人,如今可以抓住幸福了。事業上可以獲得往日所損失的補償,不過急進還是不可以的。
回到最前